Mobile Support for e-Maintenance - eMari - Projektin yleiskuvaus

eMari-projektissa pyritään helpottamaan mobiilin teknologian läpimurtoa teollisuuden sovelluksissa. Päätavoitteena on kehittää ja demonstroida menetelmiä kunnossapitopalveluiden ympärille rakentuvan, tuotteiden elinkaaren aikaisen palvelun tukemiseen ja tehostamiseen mobiiliteknologioiden avulla.

Mobiiliteknologoiden käyttönottoon liittyy paljon haasteita, esimerkiksi:

  1. Miten tuotteita kyetään valvomaan niin että varmistutaan niiden oikeasta käytöstä ja kyetään havaitsemaan niiden tarvitsemat huoltotoimenpiteet käytettävyyden varmistamiseksi.
  2. Miten kannattaa hyödyntää mobiileja päätelaitteita kunnossapitäjän käyttöliittymänä tuotetietoon ja tiedonvälitykseen asiantuntija- ja ylläpitokeskuksen välillä.
  3. Miten ohjataan erilaisen koulutus- ja osaamistaustan omaavia henkilöitä kunnossapitotehtävien suorituksessa.
  4. Mikä on kustannustehokas ja luotettava palvelukonsepti ja toimintamalli, jolla globaaleilla markkinoilla toimiva teollisen palvelun tuottaja tehostaa toimintaansa palvelun laadusta tinkimättä?
  5. Missä toimintaprosesseissa mobiilin ja langattoman teknologian hyödyntäminen on tehokkainta?

Kunnossapitosuoritteiden tekemiseen liittyy myös suuria informaation kulkuun liittyviä haasteita. Kunnossapitopalveluiden korkea laatu on pystyttävä takaamaan globaalisti myös silloin kun palvelukohteet sijaitsevat maantieteellisesti hajallaan.

Haasteisiin etsitään ratkaisuja tarkastelemalla koko kunnossapidossa tarvittavan tiedon tuotannon ja käytön prosessia pelkän mobiiliteknologian kehittämisen ja käyttöönoton lisäksi. Tarkasteltavat ongelmakohdat sisältävät esim.:

  1. Mobiilipäätelaitteella käytettävän kunnossapitotiedon liittäminen laitteen elinkaaritiedon hallintaprosessiin
  2. Mobiilin käyttäjän käyttöliittymä tarvittavaan kunnossapitotietoon, ohjeistuksiin jne. jotka ovat mahdollisimman kulttuuri- ja kieliriippumattomassa muodossa. 
  3. Huoltotyön raportointi yhdenmukaisella ja yksinkertaisella tavalla. 
  4. Etäyhteys toiminnanohjauksen tietojärjestelmiin ja eri osapuoliin.

Projektissa kehitetään ja demonstroidaan uutta teknologiaa ja osaamista, joiden avulla globaalisti toimiva yritys tukee lokaalin organisaation avulla asiakkaidensa arvoketjua. Palvelukonseptilla, menetelmillä ja teknologialla puretaan osaltaan teollisten palvelujen vientitoimintaan liittyviä esteitä.
Tulokset esitetään tutkimusraportteina, julkaisuina kotimaisissa ja kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa sekä ohjelmistodemonstraatioina.

E-MARI PROJEKTIN KUVAUS / Työpaketti 1 / Työpaketti 2 /Työpaketti 3 /Työpaketti 4 /Työpaketti 5 /Työpaketti 6 /Työpaketti 7 /